Thunnus
Thumbnail_20170214085324
黃鰭鮪 Thunnus albacares
公開方式: 完全公開
預覽次數:682
下載次數:3
Thumbnail_20161214113142
黃鰭鮪
公開方式: 完全公開
預覽次數:457
下載次數:3
Thumbnail_20161214113132
黃鰭鮪
公開方式: 完全公開
預覽次數:528
下載次數:2
Thumbnail_20161213170457
2359. 小黃鰭鮪 Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)
公開方式: 完全公開
預覽次數:345
下載次數:0
Thumbnail_20161213170432
2358. 鮪 Thunnus thunnus (Linnaeus, 1758)
公開方式: 完全公開
預覽次數:307
下載次數:1
Thumbnail_20161213170412
2357. 短鮪 Thunnus obesus (Lowe, 1839)
公開方式: 完全公開
預覽次數:311
下載次數:0
Thumbnail_20161213170359
2356. 黃鰭鮪 Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)
公開方式: 完全公開
預覽次數:339
下載次數:0
Thumbnail_20161213170347
2355. 長鰭鮪 Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)
公開方式: 完全公開
預覽次數:337
下載次數:0
Thumbnail_007403
鮪魚特展的黃鰭鮪
公開方式: 完全公開
預覽次數:2340
下載次數:13
Thumbnail_007402
鮪魚特展的黃鰭鮪
公開方式: 完全公開
預覽次數:2191
下載次數:9
Thumbnail_007401
鮪魚特展的黃鰭鮪
公開方式: 完全公開
預覽次數:2422
下載次數:4
Thumbnail_007400
鮪魚特展黃鰭鮪
公開方式: 完全公開
預覽次數:2681
下載次數:8